GÜNÜN
GELİŞMESİ
.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası kayıp

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m'­ın Be­şik­ta­ş'­ın 2010-2011'de ka­zan­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı­'nın ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­ma­sı gün­de­me otur­du.

Bizi Facebook'ta takip etmek için beğen'e tıklayınız
16 Kasım 2014, Pazar 23:56

Akıllara, o dö­ne­min Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıldırım De­mi­rö­re­n’­in, "Ku­pa­yı ia­de edi­yo­ru­z” açık­la­ma­sı gel­di. Bugün'ün yaptığı araş­tır­ma­lar­da ise ge­rek Beşik­taş, gerek­se de Fe­de­ras­yon, kupa­nın ken­di­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. İşte kayıp kupanın hikayesi...

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın ön­ce­ki gün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da 2010-2011 se­zo­nun­da o za­man­ki adıy­la İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye (Bu se­zon adı Ba­şak­şe­hir ola­rak de­ğiş­ti­ril­di) ile Be­şik­taş ara­sın­da oy­na­nan ve şi­ke so­ruş­tur­ma­sı­na gi­ren Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nın ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­ma­sı gün­de­me otur­du. İki ta­kım ara­sın­da oy­na­nan ku­pa fi­na­lin­de şi­ke ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­miş, Be­şik­taş adı­na dö­ne­min ikin­ci başka­nı Ser­dar Ada­lı ve Tek­nik Direktör Tay­fur Ha­vut­çu sa­nık san­dal­ye­si­ne otur­muş ve bel­li bir sü­re ha­pis­te yat­mış­lar­dı.

AÇIKLAMA ZİYARET SONRASIYDI

Ya­şa­nan­la­rın ar­dın­dan dö­ne­min Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve ikin­ci baş­kan Me­tin Ke­çe­li, 15 Tem­muz 2011’de o za­man­ki Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­la­r’­a zi­ya­ret­te bu­lun­muş­tu. He­yet, Ada­lı ve Ha­vut­çu hak­kın­da bil­gi alır­ken De­mi­rö­ren, çı­kış­ta yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Ka­zan­dı­ğı­mız Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’nı ge­ri ia­de et­me­ye ka­rar ver­dik. Suç­suz­lu­ğu­muz is­pat­la­nın­ca ge­ri ala­ca­ğı­z” de­miş­ti. İş­te buna gön­der­me­de bu­lu­nan Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, ne­re­de ol­du­ğu­nu sor­du.

KUPAYI KİMSE SAHİPLENMEDİ

Biz de ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu me­rak et­tik ve siz­ler için araş­tır­dık. Ön­ce ola­yın ta­raf­la­rın­dan bi­ri olan Be­şik­taş ka­na­dı­na yö­nel­dik. Ku­pa Beşik­ta­ş’­tay­sa bu­lun­ma­sı ge­re­ken tek yer olan Be­şik­taş Mü­ze­si yet­ki­li­le­ri­ne ulaş­tık. Mü­ze yet­ki­li­le­rin­den al­dı­ğı­mız ce­vap son de­re­ce net ve kı­sa ol­du: "2010-2011 Tür­ki­ye Ku­pa­sı mü­ze­miz­de yok.” Bu­nun üze­ri­ne ola­yın di­ğer ta­ra­fı olan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­’na ulaş­tık. O döne­min TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’n­da üst dü­zey bir is­mi, "Sa­yın Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ta­ra­fın­dan ia­de yö­nün­de bir açık­la­ma ya­pıl­dı. Ama o ku­pa fede­ras­yo­na ke­sin­lik­le gel­me­di­” di­ye ko­nuş­tu.

KEÇELİ: HERHALDE KULÜPTEDİR

Me­tin Ke­çe­li: (Dö­ne­min Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı) O gün ben ve Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren TFF Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­lar’ı zi­ya­ret et­tik. Tutuklanan ar­ka­daş­la­rı­mız için bil­gi al­ma­ya git­miş­tik. De­mi­rö­ren, Ay­dın­lar’a ‘Ku­pa­yı ge­ri ver­sek ne olur’ di­ye so­ru sor­du. Ay­dın­lar ise ‘Verseniz de ver­me­se­niz de bir şey de­ğiş­mez. Ko­nu hu­ku­ki” di­ye ce­vap ver­di. Çı­kış­ta Yıl­dı­rım Baş­kan bir te­le­viz­yon ka­na­lı­na ko­nuş­tu. Bir anda ağ­zın­dan ‘Ku­pa­yı ia­de edi­yo­ru­z’ cüm­le­si çık­tı. Şa­şır­dık. Ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­rum. Her hal­de Be­şik­taş’ın mü­ze­sin­de­dir.


KAYNAK : bugün
Henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!
 

Fenerbahçe kupa maçına hazır!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmand

Başakşehir'de gözler kupaya çevrildi!

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçınd

Başakşehir'in kalecisi o olacak!

Başakşehir'de Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın PFDK'ya sevk edilmes

Volkan Şen: "Şeytanın bacağını kırdım"

346 gün sonra Fenerbahçe forması altındaki ilk resmi golünü atan
 
Federer'in çocukla maçı
34923
Sporda ilginç görüntüler!
35371
Galatasaraylılardan Fenerbahçe'ye uçakta küfür
10018
Ünlülerden Fenerbahçe'ye destek!
12444